ŠKOLENÍ a ZKOUŠKY

pro odbornou způsobilost

profesní kvalifikace Strážný 68-008-E a Detektiv koncipient 68-009-M

ZKOUŠKA


Závěrečná zkouška se koná dle z.č.179/2006 Sb., / dle hodnotícího standardu dílčí kvalifikace strážný: kˇod 68-008-E, detektiv koncipient: kód 69-009-M

§18 – Průběh zkoušky

1/   Zkouška probíhá před autorizovanou osobou, které byla udělena kvalifikace pro danou, anebo, je-li tak stanoveno v hodnotícím standardu dané dílčí kvalifikace, před zkušební komisí složenou ze 2 nebo tří členů/dále jen zkoušející/

2/   Zkoušejícím je buď autorizovaný zástupce autorizované právnické osoby s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci oprávněný jménem této právnické osoby ověřovat dosažení dané dílčí kvalifikace, nebo autorizované fyzická osoba s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci, nebo zkušební komise složená z členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci, nebo autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci oprávněným jménem této právnické osoby ověřovat dosažení dané dílčí kvalifikace. Autorizovaní zástupci téže autorizované právnické osoby mohou být též členy zkušební komise.

3/   Pokud má být zkouška konána před zkušební komisí, předseda zkušební komise, jímž je autorizovaná fyzická osoba nebo autorizovaný zástupce autorizované právnické osoby s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci, které byla žádost uchazeče o zkoušku doručena, určí z autorizovaných fyzických osob, s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci, nebo z autorizovaných zástupců autorizovaných právnických osob s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci další členy zkušební komise a zabezpečí jejich součinnost při konání zkoušky.

>4/   Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti, a u dílčích kvalifikací, u kterých tak stanoví Národní soustava kvalifikací, předložit rovněž potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti. Pokud uchazeč průkaz, nebo potvrzení nepředloží, nebude ke zkoušce připuštěn.

5/   Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů, nebo z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

6/   Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle příslušného hodnotícího standardu, hodnocení bylo objektivní a odpovídalo národkům stanoveným hodnotícím standardem.

7/   V případě, že zkouška probíhá před zkušební komisí, odpovídá za průběh zkoušky a splnění povinností uvedených v odstavcích 11 a 12 předseda zkušební komise. Při zkoušce jsou přítomni všichni členové zkušební komise, v případě, že organizace či délka zkoušky nebo některé její části vylučují stálou přítomnost všech členů zkušební komis při zkoušce, určí její předseda člena zkušební komise, který odpovídá za řádný průběh dané části zkoušky. Zkušební komise se o výsledku zkoušky nebo dalších věcech usnáší většinou hlasů svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

8/   Forma zkoušky, nebo jejích částí je dána nároky na rozsah pracovních činností, k jejich výkonu se ověřování odborné způsobilosti vztahuje, a je stanovena hodnotícím standardem.

9/   Doby přípravy, nebo její jednotlivé části a doba stanovená pro výkon vykonání zkoušky nebo jejích jednotlivých částí je vymezena v hodnotícím standardu.

10/   Uchazeč úspěšně vykoná zkoušku, jestliže splní požadavky stanovené hodnotícím standardem.

11/   Autorizovaná osoba oznámí uchazeči výsledek zkoušky písemným sdělením, předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky nebo její poslední části, vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, autorizovaná osoba mu v uvedené lhůtě zároveň předá nebo zašle osvědčení podle § 19.

12/   Autorizovaná osoba vypracuje záznam o průběhu a výsledku zkoušky a zašle jej spolu se stejnopisem osvědčení autorizujícímu orgánu, který autorizované osobě autorizaci udělil a to do 1 měsíce ode dne konání zkoušky nebo její poslední části, pokud si jej autorizující orgán nevyžádal v kratší lhůtě v rámci přezkoumávání průběhu a výsledku zkoušky podle § 20.


Konkretizace průběhu zkoušky:

- Zkouška se skládá ze dvou částí, písemného testu a ústní praktické zkoušky před 3-člennou zkušební komisí.
- K písemné zkoušce obdržíte test a záznamový list, kde přeškrtnete písmeno správné odpovědi. Je použito více variant testů.
- Každý test obsahuje 30 otázek, na odpovědi testu máte 45 minut.
- Pokud se spletete, zakroužkujete chybnou odpověď a zaškrtněte správnou.
- K úspěšnému složení písemné části zkoušky musíte dosáhnout min. 80% správných odpovědí (můžete mít max. 6 chyb).
- Po ukončení provedou zkušební komisaři vyhodnocení testů a budete seznámeni s výsledky. Úspěšné splnění testu je podmínkou pro připuštění k ústní praktické zkoušce.
- K ústní praktické zkoušce budete přistupovat jednotlivě. Pořadí přístupu ke zkoušce závisí na dohodě.
- Každý si vybere ze dvou skupin po jedné otázce.
- Na přípravu máte 10 minut, můžete si dělat písemné poznámky.
- Na ústní praktickou zkoušku máte 20 minut, zkušební komisaři mohou pokládat doplňující otázky.
- Na závěr zkoušky budete seznámeni s výsledkem.
- Po úspěšném ukončení zkoušky obdržíte do 5 dnů OSVĚDČENÍ, které má celostátní působnost, platnost je neomezena.

telefon: +420 605 891 150            email: j.vizvary@seznam.cz