ŠKOLENÍ a ZKOUŠKY

pro odbornou způsobilost

profesní kvalifikace Strážný 68-008-E a Detektiv koncipient 68-009-M

ŠKOLENÍ


Přípravné školení k vykonání zkoušky odborné způsobilosti pro dílčí kvalifikaci Strážný (68-008-E)" a Detektiv koncipient (68-009-M)

Školení je určeno pro:
- provozovatele koncesované živnosti „ostraha majetku a osob" a „služby soukromých detektivů,“ kteří jsou povinni podle novely živnostenského zákona a z .č. 155/2010 Sb./do 1.8.2012/ předložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou způsobilost získanou vykonáním zkoušky odborné způsobilosti,
- pracovníky, kteří vykonávají činnost "ostraha majetku a osob" a dosud nevykonali zkoušku odborné způsobilosti.

Charakteristika školení:
   Přípravné školení je poskytováno v rozsahu 6 - 8 vyučovacích hodin (je prováděno v jednom dni). Ke školení je prováděno interaktivní formou za pomoci PC a projektoru cca 200“slajdy“. Absolvent získá znalosti potřebné k úspěšnému zvládnutí písemné a ústní části zkoušky odborné způsobilosti pro dílčí kvalifikaci "strážný". Školení je zakončeno ověřením znalostí formou náhodně sestavené verze písemného testu, poté uchazeč odpoví na dvě otázky, jež se týkají praktické činnosti strážných. Dosavadní praxe ukazuje, že absolventi přípravného školení zvládají zkoušku odborné způsobilosti s mnohem lepšími výsledky než ostatní uchazeči.

NEBO

    Akreditovaný vzdělávací program rekvalifikačního kurzu Strážný kód 68-008-E musí mít minimální časovou dotaci ve výši 40 hod. My nabízíme 44 hodin. Absolvent tohoto kurzu získá Osvědčení o účasti v akreditovaném kurzu( toto osvědčení nenahrazuje doklad o úspěšném složení závěrečné zkoušky podle jiného právního předpisu). Akreditovaný vzdělávací program rekvalifikačního kurzu Detektiv-koncipient kód 68-009-M je uskutečňován v časové dotaci 60 hodin a je vhodné, aby zájemci vlastnili maturitní vysvědčení (podmínkou není absolvování střední školy s bezpečnostním zaměřením). Vzdělávací programy jsou určeny i pro osoby, které nepřišly do styku s bezpečnostní činností. Ceny dohodou.

Návaznost na zkoušky:
Zpravidla tentýž pracovní den jsou v tomtéž místě organizovány zkoušky odborné způsobilosti. Zkoušky jsou vykonávány v souladu s platnými právními předpisy před tříčlennou komisí autorizovaných osob a úspěšný uchazeč obdrží osvědčení, kterým dokládá odbornou způsobilost. Osvědčení o získání dílčí kvalifikace Strážný kód 68-008-E a detektiv koncipient kód 68-009-M mají celostátní působnost a dle z. č. 155/2010 Sb., platí neomezeně.

Místo konání školení: Školení i následná zkouška jsou pořádány v zařízení žadatele.

Termín a cena konání:
Přípravné školení i zkoušky jsou realizovány v souladu s potřebami žadatele. Při stanovení termínu vycházíme maximálně vstříc požadavkům uchazečů, v případě potřeby je možné provést školení i ve dnech pracovního volna. Termín vykonání zkoušky je určen minimálně s třítýdenním předstihem, nepožádá-li uchazeč o termín kratší.
Cena za přípravné školení je závislá množství účastníků, na místě a rychlosti realizace.
Na závěr je obvyklé vykonání zkoušky, ukončené vydáním osvědčení před tříčlennou komisí autorizovaných osob

telefon: +420 605 891 150            email: j.vizvary@seznam.cz