ŠKOLENÍ a ZKOUŠKY

pro odbornou zpùsobilost

profesní kvalifikace Strážný 68-008-E a Detektiv koncipient 68-009-M


Aktuální informace o zkouškách:

Termíny zkoušekzkouška PK Strážný dne 13.5.2021, začátek v 08,00 hod. - Mestská knihovna Děčín, Karla Čapka 1441/3

Online testy

více informací o zkouškách zde


Novinky

- Vzdìlávací program Strážník obecní a mìstské policie (akreditace MSMT -190/13-212/7) - více info zde .

- Dne 8.8.2014 jsem obdržel od MŠMT akreditaci vzdìlávacího programu Pracovník dohledového centra kód 68-003-H pod è.j. MSMT-17070/2014-1/490.                                           

- Pøipravujeme speciální kurz pro osobní strážce:                                                                                 

Pro absolvování kurzu je nutné pøedložit aktuální výpis z rejstøíku trestù, podepsat èestné prohlášení o tom, že osoba, která se úèastní kurzu není trestnì stíhána a nebyla v posledních 10 letech odsouzena pro úmyslný trestný èin. Kurz je vhodný zejména pro osobní strážce, bezpeènostní pracovníky, detektivy, osobní øidièe, pøíslušníky ozbrojených složek, ale mùže se ho zúèastnit i široká veøejnost, která by si tuto èinnost chtìla vyzkoušet na vlastní kùži. Úspìšní absolventi kurzu získají certifikát o absolvování kurzu.


O NÁS

Bezmála 30 let jsem pracoval u Policie ÈR v rùzných funkcích od hlídkového pøíslušníka policie až po námìstka øeditele PÈR v Chomutovì. Prošel jsem od èinnosti vyhledavatele až po práci kriminalisty na rùzných problematikách - majetková trestná èinnost, mravnostní a násilná tr.èinnost ( vraždy, loupežná pøepadení, znásilnìní, vydírání, nedovolené ozbrojování, nedovolené užívání omamných prostøedkù atd..) Jsem JUDr. (správní a bezpeènostní právo.)

Do civilu jsem odešel na vlastní žádost v roce 2000 a poté jsem nastoupil do vìzeòství-konkrétnì Vìznice Všehrdy, kde jsem 9 let pracoval jako výchovný pracovník mezi odsouzenými.


Jsem držitelem autorizace MV ÈR è.j. 50870-3-/V0-2009 k získání dílèí kvalifikace Strážný a akreditací MŠMT è.j. MSMT-190/13-212/7 Strážný kód 68-008-E a MSMT- 11027/13-212/275 Detektiv koncipient 68-009-M. Na základì profesních pøedpokladù jsem získal shora uvedenou autorizaci a dvì akreditace.

Èinnost zkušebního komisaøe a školitele ve shora uvedených problematikách provádím od roku 2009 a patøím mezi první tøi soukromé osoby, které v roce 2009 obdržely od Ministerstva vnitra ÈR autorizaci pro obì specializace.

Jako pøedseda komise, nebo její èlen jsem provádìl zkoušky u nìkolika tisíc zájemcù / pøes 5000 osob/ ze soukromých bezpeènostních služeb, nebo z øad jednotlivých zájemcù. Podílel jsem se na školení a zkouškách u 25 soukromých bezpeènostních služeb.

V prùbìhu své èinnosti jsem soustøedil tým spolupracovníkù s vysokoškolským vzdìláním, kteøí se profesionálnì zabývají bezpeènostní problematikou. Všechny kontaktní osoby (viz kontakty) mají bohaté profesní zkušenosti v boji s trestnou èinností. Nìkteøí spolupracovníci ovládají bojová umìní a pracují jako špièkoví odborníci pøi ochranì života a zdraví VIP a majetku s osob.